Arduino razvojni sistem – programiranje u C jeziku
Skripta “Osnovni elementi mehatronskih sistema”
Skripta “Uvod u mehatroniku”
Mehatronika – osnovni pojmovi

Mehatronika – osnovni pojmovi

Mehatronika je spoj tri važne tehničke discipline: mašinstva, elektrotehnike i informatike.

Često se za pojam mehatronike vezuje samo naziv i područje mehanike, zato što se na engleskom jeziku reč mechanical engineering koristi za mašinstvo (mehaničko inženjerstvo). Ako opisujemo naučno-tehničke discipline koje grade mehatroniku, može se reći da se ne smeju isključiti (pored mehanike) druge oblasti mašinstva i primenjene fizike koje čine mehatroniku, poput mašinskog dizajna, tehnologije izrade, savremenih tehničkih materijala, hidraulike i pneumatike, termodinamike, robotike, automatskog upravljanja, nekonvencionalnih postupaka obrade (koncepta osavremenjenih metoda obrade rezanjem, spajanjem i deformisanjem, koncepta aditivne obrade tj. koncepta brze izrade prototipova) i sličnih tehničkih disciplina…

Mehatronika – fuzija elektrotehnike, mašinstva i informatike

Ako govorimo o savremenom dobu, dobu u kome se odvija 4. industrijska revolucija, može se zaključiti da je ona oslikana primenom koncepta The Internet of things – u slobodnom prevodu taj koncept predstavlja primenu pametne tehnologije međusobne komunikacije i učenja umreženih uređaja koja je uslovljena razvojem upravljačkih programa, ali i sa velikim povećanjem protoka mrežnog prenosa podataka. U tom procesu veoma brzog razvoja novih tehnologija i novih koncepata u samoj tehnici, sve više se javlja potreba za novim, savremeno multidisciplinarno obrazovanim kadrovima u polju mehatronike, ali i za onim specijalizovanim u polju mašinstva, informatike i elektrotehnike…